ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

különböző szolgáltatásokat nyújtó szalonok részére

 

A jogviszony alanyai, alapfogalmak:

  • Szolgáltató: a   Artisan Group Kft. (székhely: 7400 Kaposvár Nagyváthy köz 2.; cégjegyzékszám: Cg.14-09-314513;), mint az üzleti partnereinek ügyfeleket közvetítő, valamint marketing és piaci szolgáltatásokat is nyújtó „Szolgáltató” a továbbiakban: „Szolgáltató” .
  • Felhasználó: az a természetes személy egyéni vállalkozó, valamint az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező és üzletszerű tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a vendégeinek különböző szépségipari (fodrászat, wellness, kozmetika, stb.) szolgáltatásokat nyújtó szalont (üzletet) működtet vagy üzemeltet és a hagyományosnál hatékonyabban kívánja az üzleti és adminisztratív tevékenységét kezelni, továbbá a vendégei számára egy egyedi, különböző szempontok alapján történő kereső és összehasonlító szolgáltatást nyújtó rendszerben való részvétel érdekében a regisztrációs eljárás keretében a Szolgáltató Szabályzatait, mint Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadta.
  • Felek: A Szolgáltató és Felhasználó (a továbbiakban együttesen: „Felek”).
  • Ügyfél vagy Ügyfelek: A Felhasználók vendégei, mint ügyfelek („Ügyfél” vagy „Ügyfelek”) számára egy egyedi, különleges szalon kereső és összehasonlító szolgáltatás és platform.

 

  • Szolgáltatás:   A Szolgáltató által, a Fesh.hu honlapon keresztül, a Felhasználók, mint szalonok részére kifejlesztett, teljeskörű online menedzsment rendszer.

 

  • Szolgáltatási Szerződés: A Felek között, jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek alapján és azok szerint létrejövő egyedi szerződés.

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Szolgáltató), valamint a Felhasználók között, a Szolgáltató által biztosított és a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozik.

A jelen ÁSZF hatályos szövege a Felek közötti Szolgáltatási Szerződés lényeges részét képezik, azzal együtt érvényes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori ÁSZF tartalmát módosítsa. A Felhasználók kötelessége, hogy a jelen ÁSZF aktuális változatát elolvassák, megértsék, betartsák, továbbá a szerint járjanak el.

A jelen ÁSZF-ben és a Felhasználókkal külön megkötött egyedi Szolgáltatási Szerződésben  kifejezetten nem szereplő esetleges ígéretek, jóváhagyások, ajánlatok vagy egyéb információk érvénytelenek, ezekhez joghatások és következmények nem fűződhetnek.

 

 

 

 

1.           Regisztráció és a Szolgáltatási Szerződés hatályba lépések

1.1      A Szolgáltató működteti a Felhasználók részére online regisztrációt biztosító, magyar nyelvű www.fesh.hu  honlapot („Honlap”). A Szolgáltatási Szerződés megkötésére a Honlapon elvégzett regisztráció útján kerül sor.

1.2      A regisztráció során a „Regisztrálok” gombra kattintás a Felhasználó vonatkozásában a Szolgáltató irányába létrejövő ajánlattételi kötelezettséget jelent i . A regisztráció elküldése előtt a Felhasználó tetszőlegesen módosíthatja az adatait. A regisztráció csak abban az esetben fogadható el, ha a Felhasználó a regisztráció során megadottak szerint a Honlapon előzetesen megismerhető és folyamatosan hozzáférhető ÁSZF-et elfogadja.

1.3      A regisztráció során a Felhasználóknak az alábbi feltételeket el kell fogadniuk:

      A regisztráció során biztosított jelszót titkosan kell kezelni.

      A jelszó harmadik személyekkel nem osztható meg és harmadik személyek által nem hozzáférhető módon tárolandó.

      A regisztráció során teljes és valós információkat kell megadni.

       Jogi személyek regisztrációját csak a képviseletükre feljogosított személy végezheti.

1.4      A Szolgáltató a regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok megadását kéri. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon abban az esetben kerül sor sikeres regisztrációra, ha a Felhasználó a regisztráció során a rendszer által felkínált valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzíti az adatbázisban („Adatbázis”), továbbá a regisztráció során kért kereskedelmi, társasági, adójogi, továbbá a megfelelő szakmai igazolásokat és hasonló dokumentumokat feltölti adatai, valamint képzettsége és végzettsége igazolásának céljából.

1.5      A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának megtörténtét késedelem nélkül visszaigazolja a regisztráció során megadott email címre.

1.6      A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációt követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül végrehajtja a Felhasználó adatainak rögzítését és megjelenítését az Adatbázisban és a Honlapon.

1.7      A Felhasználó felel az általa megadott, és az Adatbázisban feltüntetett valamennyi adat valóságtartalmáért és teljességéért, egyben szavatolja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben és az Adatbázisban feltüntetett adatok valósak. A megadott adatokkal kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) kizárólag a Felhasználót terheli.

1.8. A Szolgáltató a Felhasználó számára az adatai elektronikus rögzítése során felmerülő hibák kijavítására – a Szolgáltatási Szerződés megkötését megelőzően – 24 órát biztosít. Az esetleges hibák Adatbázisban történő kijavítására az online hozzáférésen keresztül van mód.   A Szolgáltatási Szerződés Felhasználó és Szolgáltató közötti formális létrejöttét a Szolgáltató írásban email útján visszaigazolja. A visszaigazolás megküldésével a Szolgáltatási Szerződés hatályba lép.

1.9. Ha a Felhasználó a regisztráció során megadott jelszót elfelejti vagy elveszíti, a Szolgáltató részére a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszó kerül rendelkezésre bocsátásra.

1.10. A Felhasználó a regisztráció során megadott adatait módosíthatja. Az adatokban történő változás esetén a Felhasználó késedelem nélkül, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül köteles értesíteni a Szolgáltatót vagy a változásokat köteles személyesen átvezetni, frissíteni az Adatbázisban az online hozzáférésen keresztül. A Felhasználó felel ennek elmulasztásából eredő valamennyi költségért és kárért. Amennyiben az adatmódosítás a Szolgáltatási Szerződés tartamát is érinti, úgy annak módosítására is sor kerül.

1.11    A Szolgáltatási Szerződés magyar nyelvű, írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltató rögzíti és tárolja, valamint a szerződések a Felhasználó által kérésre hozzáférhetők.

2.           A Szolgáltató  által biztosított szolgáltatások

2.1       A Szolgáltató a Honlapon keresztül működteti a Fesh.hu szolgáltatást. A Fesh.hu a Felhasználóknak, mint szalonoknak fejlesztett, teljeskörű online menedzsment rendszer. A Szolgáltatás egyrészről egy átfogó eszköz a Felhasználók számára az üzleti és adminisztratív tevékenységük felhőalapú, hatékony kezelésére, másrészről a vendégek, mint ügyfelek számára egy egyedi, különleges szalon kereső és összehasonlító szolgáltatás és platform. A Szolgáltatás használatával a Felhasználók kezelhetik előjegyzéseiket, munkájukról megbízható visszajelzéseket kaphatnak, értékesítési lehetőségeket generálhatnak, valamint biztonságon kezelhetik az Ügyfelek adatait a felhőben. Emellett az Ügyfelek kereshetnek és összehasonlíthatnak szalon-szolgáltatásokat, előjegyeztethetik magukat, továbbá kapcsolatot tarthatnak a Felhasználókkal. A Honlap a Felhasználók részére időpontfoglaló rendszert, a kezelés nyilvántartó rendszert és automata véleménybekérő rendszert („Rendszerek”) biztosít.

2.2     A Szolgáltató a Honlapon keresztül érkezett Ügyfél időpontfoglalásokat, megkereséseket eljuttatja Felhasználóhoz az általa a regisztráció során megadott telefonszámra vagy elektronikus címre. A foglalás közvetítésén, valamint egyéb on-line kommunikációs csatornák biztosításán túl a Szolgáltató nem vesz részt a Felhasználó és az Ügyfél között létrejövő szolgáltató-vendég, vagy bármilyen egyéb jogviszonyban.

2.3     A Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges szellemi, anyagi és technikai erőforrásokat.

2.4     A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés teljesítéséhez jogosult a Felhasználó külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót, teljesítési segédet, közreműködőt igénybe venni.

2.5     A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot időről időre továbbfejleszteni, átalakítani, illetve módosítani.

3.           A Felhasználó kötelezettségei

3.1      A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díjat határidőben megfizetni.

3.2     A Felhasználó köteles a Szolgáltatási Szerződés alapján közvetített foglalások szerint az Ügyfeleket fogadni az előre megadott (szabad időpont és díj) feltételekkel. Ha valamilyen elháríthatatlan külső körülmény (pl. munkaképtelenséget okozó betegség) miatt a Felhasználó az Ügyfél részére nem tudja biztosítani az időpontot (az Ügyfelet nem tudja fogadni), köteles az Ügyfelet kellő időben értesíteni a Honlapon erre a célra rendszeresített funkció használatával vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatának értesítésével. Szolgáltató az Ügyfélnek a foglalt időpontban történő személyes megjelenéséért nem vállal felelősséget. Kellő időben történő értesítésnek az minősül, amelyik legalább a lefoglalt időpontot megelőző 12 óra alatt megtörténik.

3.3     A Felhasználó köteles együttműködni a Szolgáltatóval a Szolgáltatások, valamint jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítése során.

3.4     A Felhasználó a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során köteles úgy eljárni, hogy a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő, továbbá bármilyen egyéb jogszabályban rögzített jogait ne sértse vagy veszélyeztesse.

3.5         A Felhasználó köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés és/vagy jogszabálysértés, elmarasztaló hatósági intézkedés, stb. Szolgáltató részére történő mielőbbi jelentésére.

3.6    A Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a beérkező foglalásokat a megadott időben és helyen teljesíteni tudja. Amennyiben a Felhasználó – bármely érdekkörében felmerülő okból – értelemszerűen ide nem értve a vis maiort (pl. áramszünet, csőtörés, tűzvész, bombariadó, stb.) – kifolyólag legalább havi 2 (kettő) alkalommal nem tudja teljesíteni az általa vállalt foglalásokat és így azokat lemondja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó szolgáltatásait a Honlapon található keresési találatok között hátrasorolni.

3.7    A Felhasználó köteles minden szolgáltatását legalább olyan alacsony árakon hirdetni a Honlapon, amelyen azt bármely más egyéb csatornán t  hirdeti vagy árulja.

3.8    A Felhasználó köteles minden olyan szolgáltatását teljes körűen hirdetni a Honlapon, amelyet bármely más csatornán hirdet vagy árul.

3.9    A Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által közvetített vendég után a Vendégszerzési Díjat megfizetni. A Felhasználónak tilos a Szolgáltató által közvetített foglalásokat a Szolgáltatót megkerülve teljesíteni. Amennyiben a Szolgáltató ilyen esetről szerez tudomást, jogosult a Szolgáltatói Szerződést azonnal hatállyal felbontani, a Felhasználót pedig haladéktalanul, határozatlan időre kizárni a Honlapról.

4.           A Szolgáltató kötelezettségei

4.1      A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Felhasználó adatainak az Adatbázisban és a Honlapon való közzétételére, és arra, hogy a Honlapon keresztül beérkező Ügyfél foglalásokat, megkereséseket megfelelő időben továbbítja a Felhasználóknak.

4.2     A Szolgáltató külön megrendelés és megállapodás szerint vállalja a Felhasználó által az Adatbázisban a regisztráció során kötelezően rendelkezésre bocsátandó vagy rendelkezésre bocsátható adatokon és dokumentumokon kívül megadott további adatok Adatbázisba történő feltöltését és a Honlapon való megjelenítését.

4.3     A Szolgáltató vállalja, hogy a Honlapon – a Rendszerekhez való hozzáférés mellett – jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít a Felhasználók részére, ahol a Felhasználó saját maga végezheti el az általa szükségesnek tartott változtatásokat.

4.4     A Szolgáltató köteles minden tőle ésszerűen elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználók emberi méltósághoz való, személyiségi vagy bármilyen egyéb jogát sértő vagy veszélyeztető Ügyfelek által a Honlapon írt véleményt eltávolítson. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználókról írt olyan negatív vagy negatív jellegű vélemények Honlapról való törlésére, amelyek a Felhasználók által nyújtott szolgáltatásokkal, azok minőségével kapcsolatos kritikai észrevételeket tartalmaznak és a Felhasználók emberi méltóságoz való, személyiségi vagy bármilyen egyéb törvényben írt jogait nem sértik vagy veszélyeztetik.

 

5.           Felelősség

5.1      A Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségei folyamatos teljesítéséért.

5.2     A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap Szolgáltató felelősségi körén kívül eső, a Szolgáltató által a legnagyobb gondossággal való eljárása mellett előre nem látható meghibásodásából eredő adatvesztésért vagy bármiféle kapcsolódó kárért.

5.3     A Szolgáltató a Honlapra az Ügyfelek, valamint a Felhasználó által feltöltött adatok és dokumentumok valódiságáért, valamint az Ügyfelek részére a Felhasználó által biztosított szépészeti vagy bármilyen egyéb szolgáltatásokért, ill. azok minőségéért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a szolgáltatásait az Ügyfelek részére kizárólag saját felelősségére biztosítja.

5.4     A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a Szolgáltatásokat vagy a Honlaphoz való hozzáférést szüneteltetni vagy korlátozni, a Felhasználók előzetes tájékoztatása és értesítése mellett. Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az ilyen jellegű korlátozás és szünetelés a lehető legrövidebb ideig tartson.

5.5     A Felhasználó szavatolja, hogy

      a Felhasználók részére a Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és tárgyi feltétellel folyamatosan rendelkezik;

      a kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseknek folyamatosan megfelel;

      az Ügyfelek   hozzájárulás jogszerűen megszerezte az adataik kezelésére, feldolgozására, továbbítására és tárolására.

 

6.         A szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatási díjak és fizetési feltételek

6.1     Ingyenes használat

6.1.1   A Felhasználónak lehetősége van a Honlap egyes szolgáltatásait előfizetési díj megfizetése nélkül teljes körűen, korlátlanul használni. Ilyen szolgáltatások a saját Fesh.hu weboldal létrehozása, korlátlan számú szolgáltatás feltöltése és hirdetése, valamint Rendszerek használata.

6.2    Bérleti Díj

6.2.1    A 6.1-es pont alá nem eső szolgáltatásokat a Felhasználó igénybe veheti Bérleti díj megfizetése ellenében. A bérleti díj összege a Felhasználó által előre feltöltött egyenlegéből kerül levonásra. A bérleti díj összege a Felhasználó által kiválasztott időszak hosszától függően 1.000 Ft + ÁFA / hó, 5.000 Ft + ÁFA / 6 hó, vagy 10.000 Ft + ÁFA / 12 hónap.

6.3    Kiemelési Díj

6.3.1   A Felhasználó az általa kínált szolgáltatásokat a Honlap keresési találatai között kiemelheti egy előre feltöltött egyenleg segítségével. A kiemelésért a Felhasználó 400,- Ft + áfa/nap összeget fizet („Kiemelési Díj”).

6.3.2  A Szolgáltató köteles a Felhasználó számára havonta egy alkalommal kimutatást rendelkezésére bocsátani annak bemutatására, hogy Felhasználó szolgáltatására hány kiemelési kattintás érkezett.

6.4     SMS Díj

6.4.1  A Felhasználó beállíthatja, hogy a szalonjába érkező foglalásokról SMS értesítést kapjon. Az SMS értesítésért a Felhasználó 50,- Ft + áfa/SMS összeget fizet („SMS Díj”).

6.5    Díjak módosítása

6.5.1   A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Díjak („Árlista”) mértékét jogosult egyoldalúan módosítani jelen 6.4 pontban foglaltak szerint:

6.5.2  A Szolgáltató a módosított Árlistát köteles elektronikus levélben megküldeni a Felhasználónak, a módosított Árlista hatályba lépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal.

6.5.3  A Felhasználó a módosított Árlistában megjelölt Díja(ka)t jogosult a kézhezvételtől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül elektronikus levélben visszautasítani. A Felhasználó a visszautasítás jogát nem gyakorolhatja, ha az árváltozásra állami intézkedésből fakadó kötelezettség, vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre közzétett   éves inflációs ráta alkalmazása miatt kerül sor.

6.5.4  Ha a Felhasználó az Árlista változását az előírt módon határidőben nem utasítja vissza, akkor az Árlistában megjelölt időponttól a módosított Árlista válik a Szolgáltatási Szerződés részévé.

6.5.5  Ha a Felhasználó a módosított Árlistát visszautasítja, az nem válik a Szolgáltatási Szerződés részévé. Ebben az esetben a Szolgáltató és a Felhasználó is jogosult a Szolgáltatási Szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel, írásban felmondani.

6.6    Egyéb díjazással kapcsolatos rendelkezések

6.6.1   Az egyes Szolgáltatási Szerződésben biztosított szolgáltatások Díja és feltételei elérhetők a Honlapon.

6.6.2   A Honlap fizetős szolgáltatásai a Felhasználó által előre feltöltött egyenlegből kerülnek kiegyenlítésre. A Felhasználó a Honlapon az erre kialakított felületen keresztül kérheti egyenlegének feltöltését. A Szolgáltató által a Felhasználók részére kibocsátott számlákat – díjbekérő alapján előre – banki átutalással kell megfizetni. A Szolgáltató nem fogad el egyéb fizetési módokat.

6.6.3     Az egyenleg feltöltése csak akkor történik meg, ha a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került az átutalt összeg. A Felhasználó köteles arról gondoskodni, hogy az egyenlegét mindig időben feltöltse.

6.6.4   A Felhasználó a Vendégszerzési Díjat egy általa előre feltöltött egyenlegből fizetheti. Amennyiben a Felhasználónak nem áll rendelkezésre elegendő egyenleg, hogy a következő foglalásának Vendégszerzési Díját ki tudja egyenlíteni, akkor a Szolgáltató jogosult az Ügyfél foglalását egy másik Felhasználóhoz irányítani.

6.6.5  A Szolgáltatási Szerződés bármilyen módon történő megszűnése esetén a Szolgáltató a Felhasználó írásbeli kérelmére köteles a feltöltött egyenleget a kérelem Szolgáltatóhoz történő megérkezésétől számított 30 napon belül átutalással visszafizetni a Felhasználónak, a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra.

6.6.6  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az egyedi Szolgáltatási Szerződésekben foglalt Szolgáltatások Díját (Vendégszerzési Díj, Kiemelési Díj, mennyiségi kedvezmény, stb.) az egyes Felhasználók vonatkozásában az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő áron /árakon, feltételekkel is hozzáférhetővé tegye.

6.6.7    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó a Honlapon hirdetett szolgáltatásaira kedvezményt adjon az Ügyfeleknek. A Szolgáltató ilyen esetekben köteles a Felhasználó, a kedvezményből adódó veszteségét teljes egészében megtéríteni. A térítés történhet a Vendégszerzési Díj levonásából beszámításával, vagy  egyenleg jóváírásával.

6.6.8    A Vendégszerzési Díjat a Szolgáltató levonja a Felhasználó egyenlegéből, amint a Felhasználó elfogadta az Ügyfél foglalását. A Kiemelési Díjat a Szolgáltató azon a napon vonja le a Felhasználó egyenlegéből, amelyen először be van kapcsolva a kiemelési szolgáltatás.

6.6.9    Amennyiben egy Ügyfél nem jelenik meg a Felhasználó szalonjában a foglalásban egyeztetett időben, akkor a Felhasználó azt jogosult jelezni a Szolgáltató felé és jogosult a Vendégszerzési Díj visszatérítésére. Ilyen esetben a Szolgáltató jóváírja Felhasználónak a már levont Vendégszerzési Díjat a Felhasználó egyenlegén.

6.6.10 A Szolgáltató az Előfizetési Díj számlázása során a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint jár el. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a mindenkori Előfizetési Díj alkalmazása – az Előfizetői Díj 6.4 pontban írt módosítása kivételével – nem igényel külön értesítést és elfogadást a Felhasználók részéről.

6.6.11    Ha a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, köteles a késedelembe esés időpontjától a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni.

7.         A Szolgáltatási Szerződés időtartama és megszűnése

7.1     A Szolgáltatási Szerződés határozatlan időtartamra jön létre az alábbiakban részletezettek szerint. A felek közös megegyezéssel a szerződést a jövőre nézve bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltatási Szerződést bármely fél felmondással – 30 napos felmondási idővel – bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja.

A szerződés megszűnésével a Felhasználó regisztrációja törlésre kerül.

 

7.2      A Felhasználó különösen a 6.4.5 és 10.4 pontok esetén, az azokban részletezettek szerint jogosult a Szolgáltatási Szerződést – 30 napos felmondási idővel – felmondani.

 A Felhasználó jogosult a Szolgáltatási Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni, ha a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés és/vagy jelen ÁSZF szerinti lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a szerződésszegés következményeit a Felhasználó írásbeli felhívására adott 15 (tizenöt) napos határidőn belül sem orvosolta.

7.4      A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést jogosult azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni

a)   a 3.9 és 6.4.5 pontokban írt okokból;

b)     ha a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződésben előírt bármely fizetési kötelezettségét elmulasztotta, és a Szolgáltató írásbeli felhívását követő 5 (öt) napon belül sem teljesítette;

c)    ha a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződésben és/vagy jelen ÁSZF-ben előírt lényeges kötelezettségét ismételten és/vagy súlyosan megszegte, és a szerződésszegést a Szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére 5 (öt) napon belül sem orvosolta. Az ÁSZF-ben előírt lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó a 3. pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.

8.           A szerzői jogok védelme

8.1      A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap, az Adatbázis és a Rendszerek, mint a Szolgáltató által létrehozott számítógépes programalkotások a Szolgáltató szellemi alkotásait képez(het)ik, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Sztv.”) és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései alapján a Szolgáltatót az ebből fakadó valamennyi jogosultság megilleti.

8.2     A Szolgáltató szavatol azért, hogy – amennyiben alkalmazandó – rendelkezik a harmadik személyek által létrehozott szellemi alkotások jelen szerződés teljesítéséhez szükséges felhasználási jogával.

9.           Titokvédelem

9.1      A Felhasználó a Szolgáltató rendelkezésére bocsáthat a birtokában lévő olyan bizalmas információt, amelyre a Szolgáltatónak a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítés során szüksége lehet.

9.2     Bizalmas információnak minősül a Felhasználót megillető Üzleti Titok és a Védett Ismeret:

9.2.1     Üzleti titok: a Felhasználó gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Felhasználó jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező Felhasználót felróhatóság nem terheli.

9.2.2    Védett ismeret: Azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása, ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

9.3     A Szolgáltató szigorúan titokban tart és megfelelőn véd minden olyan Üzleti Titkot és Védett Ismeretet, amely a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során jutott tudomására. Továbbá a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződés hatályának fennállásáig a Felhasználó előzetes, írásbeli engedélye nélkül az Üzleti Titkot és Védett Ismeretet nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltatja ki, és nem teszi hozzáférhetővé.

9.4     A Szolgáltató felelős azért is, hogy jelen 9. pontban írt kötelezettségnek a Szolgáltatási Szerződés teljesítése során alkalmazottai, teljesítési segédei (közreműködői) jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát megismerjék, és annak eleget is tegyenek.

10.       Az ÁSZF változása

10.1   A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Előfizetési és Kiemelési Díjak, a Szolgáltatások feltételeinek és jelen ÁSZF megváltoztatására.

10.2   A Szolgáltató a változásokról a Felhasználót email útján értesíti, legalább azok hatályba lépését megelőző 10 (tíz) nappal. Az e célra használt email cím megegyezik a Felhasználó által a regisztráció során megadott és visszaigazolt email címmel. Ha a Felhasználó nem emel kifogást az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül, a megváltoztatott feltételeket a Felhasználó által elfogadottnak kell tekinteni. Az email általi értesítés írásbeli követelményeknek való megfelelőségét a Felhasználó ezúton kifejezetten elismeri.

10.3   A Szolgáltató ezúton kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a változásokkal kapcsolatos kifogását írásban és az értesítést követő 10 (tíz) napon belül teheti meg. A kifogás Szolgáltató általi elfogadása esetén az ÁSZF kifogással érintett része a Felhasználó felé változatlan marad.

10.4   Ha a változások a Felhasználó lényeges és jogos érdekeit jelentősen sértik, akkor a Felhasználó a Szolgáltatási Szerződést 30 (harminc) napos határidővel felmondhatja, úgy, hogy a változások vele szemben addig sem válnak hatályossá.

11.        Egyéb rendelkezések

11.1    Jelen ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, azzal együtt érvényes.

11.2   Felek jogviszonyára az adott Szolgáltatási Szerződés irányadó. Ha a Szolgáltatási Szerződés és jelen ÁSZF tartalma között ellentmondás állna fenn, az ellentmondás tekintetében a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak irányadók.

11.3   Felek a Szolgáltatási Szerződést bármelyik fél kezdeményezésére, közös megegyezéssel módosíthatják, a szerződéskötésre vonatkozó szabályok szerint.

11.4   Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott tértivevényes levélben, vagy e-mailben küldhetnek a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt képviselő(k)nek és cím(ek)re

11.5   Jelen ÁSZF-re a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó, az Egyesült Nemzetek "Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések"-ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog utaló szabályai alkalmazásának kizárásával.

11.6   A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató – a Felhasználó előzetes értesítésével egyidejűleg e alapján  – a nevét referenciaként sajtótermékekben és egyéb hasonló célokra felhasználhassa.

11.7   Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen.

11.8   A Felhasználók által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a Szolgáltató alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, kivéve, ha ehhez a Szolgáltató írásban kifejezetten hozzájárulását adja.

11.9   Jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeket a Felhasználók harmadik személyek részére nem ruházhatják át és nem engedményezhetik.

11.10    Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, a felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben.

11.11    Ha jelen ÁSZF vagy a Szolgáltatási Szerződés bármely része érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az ÁSZF vagy a Szolgáltatási Szerződés egészének érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen az ahhoz legközelebb álló és a felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótolandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szolgáltatási Szerződésben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is.

11.12    Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapon elérhető Adatvédelmi Szabályzatban. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot is.

11.13    Jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvitára kizárólag a budapesti (Magyarország) bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.

Verzió: 2016.03.22.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a regisztrált szalonok vendégei részére

 

A jogviszony alanyai, alapfogalmak:

  • Szolgáltató: a   Artisan Group Kft. (székhely: 7400 Kaposvár Nagyváthy köz 2.; cégjegyzékszám: Cg.14-09-314513;), mint az üzleti partnereinek ügyfeleket közvetítő, valamint marketing és piaci szolgáltatásokat is nyújtó „Szolgáltató” a továbbiakban: „Szolgáltató” .
  • Ügyfél vagy Ügyfelek: Azon ügyfelek, ill. vendégek, akik számára a Szolgáltató a vele üzleti és szerződéses kapcsolatban álló szépészeti és egyéb kapcsolódó (fodrászat, wellness, kozmetika, stb.) szolgáltatásokat nyújtó szalonok szolgáltatásait közvetíti.
  • Felek: A Szolgáltató és Ügyfél vagy Ügyfelek (a továbbiakban együttesen: „Felek”).
  • Szolgáltatás:   A vendégek számára kifejlesztett, a Fesh.hu honlapon keresztül a Szolgáltató szerződéses partnerei (szalonok) szolgáltatásainak gyors és egyszerű keresését, valamint különböző szempontok alapján történő összehasonlítását, valamint az egyes szolgáltatásokra időpontfoglalást is lehetővé tevő rendszer.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Szolgáltató, valamint az Ügyfél/Ügyfelek, ill. Vendég/Vendégek között, a Szolgáltató által az Ügyfelek részére közvetített szépészeti és egyéb kapcsolódó szolgáltatások közvetítésének szabályait tartalmazza.

 

1.      Regisztráció

1.1     A Szolgáltató működteti a magyar nyelvű, online regisztrációt biztosító www.fesh.hu honlapot („Honlap”). A Szolgáltatások igénybevételére a Honlapon elvégzett regisztrációt követően kerülhet sor.

1.2   A „Regisztráció” gombra kattintással az Ügyfél regisztrál a Honlapon. A regisztráció elküldése előtt az Ügyfél tetszőlegesen módosíthatja az adatait. A regisztráció csak abban az esetben fogadható el, ha az Ügyfél a regisztráció során megadottak szerint a Honlapon előzetesen megismerhető és folyamatosan hozzáférhető, rá – mint a regisztrált szalonok vendégére – vonatkozó ÁSZF-et elfogadja.

1.3     A regisztráció során az Ügyfeleknek az alábbi feltételeket kell elfogadniuk:

      A regisztráció során biztosított jelszót titkosan kell kezelni.

      A jelszó harmadik személyekkel nem osztható meg, és harmadik személyek által nem hozzáférhető módon tárolandó.

      A regisztráció során teljes és valós információkat kell megadni.

1.4     A Szolgáltató a regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok megadását kéri. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon csak abban az esetben tud sikeresen regisztrálni, ha az Ügyfél a regisztráció során a rendszer által felkínált valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzíti.

1.5     Az Ügyfél felel az általa megadott valamennyi adat valóságtartalmáért és teljességéért, egyben szavatolja, hogy az adatok valósak. A megadott adatokkal kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) az Ügyfelet terheli.

1.6     A regisztráció sikerességét a Szolgáltató az Ügyfél részére a regisztráció során megadott e-mail címre késedelem nélkül visszaigazolja. A regisztrációt követően az Ügyfél a regisztráció során megadott adatait a Honlapon bármikor módosíthatja, valamint regisztrációját bármikor törölheti.

1.7     Ha az Ügyfél a megadott jelszót elfelejti vagy elveszíti, az Ügyfél részére a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszó kerül rendelkezésre bocsátásra.

 

2.      A Szolgáltató által közvetített Szolgáltatások

2.1    A Szolgáltató a Honlapon keresztül működteti a Fesh.hu Szolgáltatást. A Szolgáltatás egy olyan szalon szolgáltatás-kereső platform, amely segít összehasonlítani és megtalálni az Ügyfélhez közel lévő és igényeinek megfelelő szalonok szolgáltatásait. Emellett a Honlapon keresztül az Ügyfelek időpontra, kezelésre előjegyeztethetik magukat, továbbá kapcsolatot tarthatnak a szalonokkal.

2.2    A Szolgáltató a Honlapon keresztül érkezett Ügyfél időpontfoglalásokat, megkereséseket eljuttatja az érintett szalonokhoz. A foglalás közvetítésén túl a Szolgáltató nem vesz részt a szalonok és az Ügyfelek közötti jogviszonyban.

2.3    A Honlap az Ügyfelek részére foglalás közvetítést, időpontfoglaló-rendszert és automata véleménybekérő rendszert biztosít.

3.      Az Ügyfél kötelezettségei

3.1   Az Ügyfél köteles jelen ÁSZF-ben foglaltak maradéktalan, továbbá a Honlap használata során valamennyi alkalmazandó jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására.

3.2   Az Ügyfél a Honlap használata során különösen köteles tartózkodni valamennyi olyan megjegyzéstől, véleménynyilvánítástól, amely

·      harmadik személyek – így különösen, de nem kizárólagosan a szalonban dolgozók, Szolgáltató vagy más Ügyfelek – bármilyen emberi méltósághoz való vagy személyiségi jogát sérti vagy sértheti;

·      bármilyen egyéb kapcsolódó jogszabályi előírásba ütközik;

·     egyébként fogalmazásmódjában, szóhasználatában vagy bármilyen hasonló módon trágár, vulgáris, obszcén vagy egyébként kirívóan közösségellenes, megbotránkoztató vagy riadalmat keltő tartalommal bír;

·      másik Ügyfél vagy egyéb harmadik személyek személyes adatait, így különösen, de nem kizárólagosan nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét tartalmazza vagy érinti.

3.3    A Szolgáltató jogosult minden, a 3.2 pontban felsorolt Ügyfél által írt véleményt a Honlapról törölni.

3.4    A Szolgáltató nem törli harmadik személyekről – így különösen, de nem kizárólagosan az orvosokról, a Szolgáltatóról vagy más Ügyfelekről írt olyan negatív vagy negatív jellegű véleményeket, amelyek az emberi méltósághoz való, személyiségi vagy bármilyen egyéb törvényben írt jogokat nem sértik vagy nem veszélyeztetik vagy egyébként nem ütköznek a 3.2 pontban foglaltakra.

 

 

4.      A Szolgáltató kötelezettségei

4.1    A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Honlapon keresztül beérkező Ügyfél megkereséseket, foglalásokat stb. továbbítja a címzett szalon részére.

4.2    A Szolgáltató jogosult és köteles az Ügyfelek adatait a Honlapon elérhető Adatvédelmi Szabályzat és a mindenkori hatályos jogszabályok szerint kezelni, feldolgozni, továbbítani és tárolni.

5.    Felelősség

5.1    A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap Szolgáltató felelősségi körén kívül eső, a Szolgáltató által a legnagyobb gondossággal való eljárása mellett előre nem látható meghibásodásából eredő adatvesztésért vagy bármiféle ehhez kapcsolódó kárért.

5.2    A Szolgáltató a Honlapra az Ügyfelek vagy a szalonok által feltöltött adatok valódiságáért, valamint az Ügyfelek részére a szalonok által biztosított szépészeti vagy bármilyen egyéb szolgáltatásokért, azok minőségéért és színvonaláért semmilyen felelősséget nem vállal. A szalonok a szolgáltatásaikat az Ügyfelek részére kizárólag saját felelősségükre . nyújtják.

5.3    A Szolgáltató jogosult a Honlap karbantartása érdekében a Honlaphoz való hozzáférést szüneteltetni vagy korlátozni, az Ügyfelek előzetes tájékoztatása és értesítése mellett. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az ilyen jellegű korlátozás és szünetelés a lehető legrövidebb ideig tartson.

5.4    A Felhasználó szavatolja, hogy

·     az Ügyfelek részére a Szolgáltatások Honlapon keresztül történő közvetítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel és tárgyi feltétellel folyamatosan rendelkezik;

·        a kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseknek folyamatosan megfelel;

·       az Ügyfelek adatait az Adatvédelmi Szabályzat és a mindenkori hatályos jogszabályok szerint kezeli, dolgozza fel, továbbítja és tárolja.

6.     Az ÁSZF változása

6.1    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF megváltoztatására.

6.2    A Szolgáltató a változásokról az Ügyfelet e-mail útján értesíti, legalább azok hatályba lépését megelőző 10 (tíz) nappal. Az e célra használt e-mail cím megegyezik az Ügyfél által a regisztráció során megadott és visszaigazolt e-mail címmel. Ha az Ügyfél nem emel kifogást az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül, a megváltoztatott feltételeket az Ügyfél által elfogadottnak kell tekinteni. Az e-mail általi értesítés írásbeli követelményeknek való megfelelőségét az Ügyfél a regisztráció során jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elismeri.

6.3    Az ÁSZF változása miatt az Ügyfél bármikor jogosult regisztrációja törlésére (1.7 pont).

 

7.     Egyéb rendelkezések

7.1    Jelen ÁSZF az Adatvédelmi Szabályzattal együtt érvényes és alkalmazandó. Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a Honlapon elérhető Adatvédelmi Szabályzatban. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot is.

7.2    Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó az Egyesült Nemzetek „Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések”-ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog utaló szabályai alkalmazásának kizárásával.

7.3    Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen.

7.4    Jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, kivéve, ha ehhez a Szolgáltató írásban kifejezetten hozzájárulását adja.

7.5    Jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvitára kizárólag a budapesti (Magyarország) bíróságok rendelkezek hatáskörrel és illetékességgel.

Verzió: 2016.03.22.